Monitorowanie i kontrola zadań

Informacje ogólne

W aplikacji QCG-Icon do monitorowania stanu zadań, zarówno bieżących jak i zakończonych, służy główne okno programu. W przypadku gdy okno nie jest aktualnie wyświetlone, należy kliknąć lewym klawiszem myszy na ikonę QCG-Icon widoczną w tacce systemowej (ang. systray).

Podstawowym elementem głównego okna jest lista zadań, która przedstawia aktualne informacje o poszczególnych zadaniach i umożliwia wykonywanie operacji związanych z zarządzaniem zadaniami. Poniżej zamieszczono przykładowy zrzut ekranu listy zadań:

Poprzez kliknięcie na dowolnym nagłówku listy zadań użytkownik ma możliwość sortowania prezentowanych wartości. Można też dowolnie zmieniać szerokość kolumn i ich uporządkowanie, a także, poprzez wybór Widok -> Widoczne kolumny..., zdefiniować, które kolumny mają być wyświetlane:

W momencie osiągnięcia stanu końcowego zadania (tzn. zakończone / anulowane / zakończone z błędem) QCG-Icon wyświetla odpowiednią informacje na tacce systemowej.

Dzięki temu użytkownik nie musi ręcznie sprawdzać stanu zadania - zostanie powiadomiony o jego zakończeniu automatycznie.

Podstawowe informacje o zadaniu

Tabela zamieszczona w głównym oknie może wyświetlić następujące informacje o zadaniu:

Kolumna Opis
ID Unikalny identyfikator zadania
Nazwa Nazwa zadania nadana przez użytkownika
Aplikacja Aplikacja wybrana przez użytkownika do wykonania zadania
Wersja Wersja aplikacji wybrana przez użytkownika
Główny plik Plik wybrany jako główny do zlecenia
Stan zadania (patrz niżej)
Katalog roboczy Lokalny katalog, z którego pochodzi główny plik
Zasób Nazwa klastra na który zostało zlecone zadanie
Czas zlecenia Data i godzina zlecenia przez użytkownika zadania
Rozpoczęcie Data i godzina rozpoczęcia obliczeń
Zakończenie Data i godzina zakończenia obliczeń
Sweep Idx Wartość zmiennej środowiskowej dla zadań sparametryzowanych

Prezentowane informacje są na bieżąco aktualizowane.

Stany zadań

Pole Stan zadania opisuje bieżący stan przetwarzania. Przyjmuje ono jedną z następujących wartości:

W kolejce Zadanie czeka na uruchomienie
Uruchomione Zadanie jest wykonywane
Transfer danych Wyniki zadania są właśnie pobierane
Zakończone Zadanie zakończyło się sukcesem
Zakończone[Kod wyjścia=XX] Zadanie zakończyło się, ale zwróciło status różny od zera
Anulowane Użytkownik anulował zadanie
Zakończone błędem Nie powiodło się uruchomienie zadania

Dodatkowe informacje o zadaniu

Niezamieszczone w komórkach tabeli informacje o zadaniu mogą być odczytane po najechaniu na wiersz zadania myszą - spowoduje to pokazanie dodatkowych informacji o zadaniu w postaci podpowiedzi (ang. tooltip):

Wyświetlane informacje i sposób ich prezentacji są różne w zależności od stanu zadania oraz danych jakie QCG-Icon może pozyskać z infrastruktury gridu. W ogólności, oprócz informacji, które zostały ustalone dla zadania w momencie jego zlecania przez użytkownika (np. walltime), QCG-Icon prezentuje następujące elementy:

 • Zdalny katalog - informacja o katalogu jaki został utworzony na zdalnym zasobie w celu wykonania zadania;
 • Komentarz - tekst zwracany przez system kolejkowy po zleceniu zadania;
 • Węzły robocze - lista węzłów na których zadanie zostało uruchomione;
 • Efektywność - określa w jakim stopniu zadanie wykorzystuje przydzieloną mu moc obliczeniową; optymalną wartością parametru jest 100% - niskie wartości (oznaczane kolorem czerwonym) mogą świadczyć o słabym zrównolegleniu aplikacji względem zadeklarowanej liczby węzłów i rdzeni, kolor zielony oznacza wysoką efektywność;
 • Zajętość pamięci - prezentuje aktualny rozmiar pamięci zużywanej przez zadanie; w przypadku gdy zajętość pamięci jest większa niż zadeklarowana w momencie zlecania zadania, zadanie może zostać usunięte z systemu.

Zarządzanie zadaniami

Do zarządzania zleconymi zadaniami QCG-Icon oferuje dwa mechanizmy:

1. Dwukrotne kliknięcie na zadaniu powodujące wykonane domyślnej akcji:

 • dla zadania uruchomionego powoduje podejrzenie wyjścia aplikacji,
 • dla zadania zakończonego otwiera katalog z pobranymi wynikami.

2. Kliknięcie na zadaniu prawym przyciskiem myszy, lub też zaznaczenie wielu zadań w identycznym stanie i kliknięcie na któreś z nich prawym przyciskiem myszy wywołujące menu operacji które mogą być w kontekście danego zadania wykonane:

Działania dostępne w menu kontekstowym są zależne od tego czy zaznaczono jedno czy wiele zadań, jak również stanu zadania/zadań. Lista operacji jest następująca:

 • Skopiuj ID zadania - kopiuje identyfikator zadania w usługach QosCosGrid. Potrzebny w przypadku zgłaszania problemów z zadaniem,
 • Podgląd - wyświetla dotychczasowe wyjście aplikacji,
 • Przerwij zadanie / zadania - przerywa wykonanie zaznaczonych zadań,
 • Otwórz katalog z wynikami - otwiera katalog gdzie zostały zgrane wyniki obliczeń,
 • Pobierz ponownie - pobiera na nowo wyniki zadań z zasobu do katalogu z wynikami,
 • Zleć ponownie zadanie - zleca zaznaczone zadania ponownie (w przypadku zadań sparametryzowanych zleca ponownie zadanie tylko dla zaznaczonego parametru),
 • Zleć ponownie zadanie... - pozwala zlecić zadanie ponownie wywołując okno zlecania zadania,
 • Usuń z listy - usuwa zadanie z listy oraz z zasobu.

<<< Spis treści >>>

Attachments