Uruchamianie

W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje o uruchamianiu aplikacji QCG-Icon. Sekcja Pierwsze uruchomienie opisuje czynności konfiguracyjne jakie należy wykonać w momencie pierwszego uruchomienia programu. W dalszej części rozdziału, w sekcji Sposoby uruchamiania, opisano możliwości uruchamiania programu w codziennej pracy.

Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie programu QCG-Icon może być wywołane z poziomu instalatora lub w sposób opisany w sekcji Sposoby uruchamiania.

Pierwsze uruchomienie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wstępnej konfiguracji. W tym celu program QCG-Icon poprosi użytkownika o uzupełnienie niezbędnych informacji. Poniżej przedstawiono poszczególne kroki.

Ustalenie domeny

W momencie pierwszego uruchomienia, QCG-Icon poprosi o wybranie domeny w jakiej użytkownik chce prowadzić obliczenia. Wybór odpowiedniej domeny istotnie wpływa na zachowanie aplikacji m.in. poprzez określenie listy dostępnych zasobów i aplikacji. Przykładowo, po wybraniu domeny PLGrid, QCG-Icon będzie obsługiwał oprogramowanie udostępniane w ramach infrastruktury PL-Grid. Wybrana domena może zostać później zmieniona z poziomu okna konfiguracji programu QCG-Icon.

Wczytanie certyfikatu

Do poprawnego działania programu QCG-Icon niezbędne jest posiadanie osobistego certyfikatu gridowego. W portalu PL-Grid istnieje możliwość  uzyskania certyfikatu Simple CA, który jest uznawany w ramach infrastruktury PL-Grid (Można też wykorzystać certyfikat wystawiony przez Polish Grid CA, należy go jednak przekonwertować wcześniej do formatu PKCS12. Opis konwersji jest dostępny  tutaj).

W kolejnym kroku program poprosi użytkownika o wczytanie certyfikatu jaki będzie wykorzystywany w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika w środowisku gridowym. W przypadku wybrania domeny PL-Grid, użytkownik ma możliwość wczytania certyfikatu z pliku lub z usługi KeyFS.

Wczytywanie certyfikatu z pliku p12

Gdy użytkownik wybrał opcję importu certyfikatu z pliku p12, QCG-Icon poprosi o wskazanie tego pliku aby program mógł przekonwertować go do wewnętrznie używanego formatu. Tak przekonwertowany certyfikat jest dalej zabezpieczony hasłem identycznym jak dla pliku PKCS12.

Aby wczytać certyfikat należy kliknąć Przeglądaj i wybrać plik .p12 z certyfikatem i kluczem użytkownika. Następnie należy podać hasło do certyfikatu i zatwierdzić przyciskiem Ok.

Wczytywanie certyfikatu z usługi KeyFS

W przypadku wybrania opcji "Importuj z KeyFS" (dostępnej tylko dla użytkowników PL-Grid) użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy konta i hasła w infrastrukturze PL-Grid w celu pobrania certyfikatu SimpleCA ze zdalnej usługi KeyFS. Komunikacja z usługą KeyFS jest zabezpieczona kryptograficznie.

Ręczne zarządzanie certyfikatami (opcja zaawansowana)

W niektórych przypadkach istnieje konieczność ręcznej manipulacji certyfikatami, np. w przypadku gdy:

  • wczytano niepoprawny certyfikat,
  • wczytany certyfikat wygasł lub został odwołany,
  • dysponujemy certyfikatem i kluczem tylko w formacie .pem.

Program QCG-Icon przechowuje klucz i certyfikat w następujących lokalizacjach:

  • C:\Documents and Settings\Uzytkownik\.qcg-icon\usercert.pem (plik z certyfikatem)
  • C:\Documents and Settings\Uzytkownik\.qcg-icon\userkey.pem (plik z kluczem)

Najprostszym sposobem na nadpisanie starego certyfikatu nowym jest usunięcie tych dwóch plików i ponowne uruchomienie aplikacji. W tym momencie zostanie wyświetlone identyczne okno jak przy pierwszym uruchomieniu i będzie można wczytać właściwy certyfikat.

Pobieranie informacji o zasobach i aplikacjach

Po poprawnym wczytaniu certyfikatu, program QCG-Icon będzie próbował pobrać informacje o dostępnych zasobach i aplikacjach w infrastrukturze gridowej. Aby to było możliwe, konieczne jest wygenerowanie tzw. certyfikatu proxy, który będzie wykorzystywany do potwierdzania tożsamości użytkownika wewnątrz infrastruktury gridu. W tym celu QCG-Icon poprosi użytkownika o hasło do jego osobistego certyfikatu:

Po stworzeniu certyfikatu proxy, program QCG-Icon powinien rozpocząć pobieranie informacji o zasobach i aplikacjach. W tym momencie prawdopodobnie pojawi się okno monitu: "Alert zabezpieczeń systemu Windows". Należy zaakceptować (odblokować) program QCG-Icon. Jeśli program zostanie zablokowany to jakakolwiek próba zlecenia zadania zakończy się niepowodzeniem.

Po wykonaniu opisanych wyżej kroków program QCG-Icon jest skonfigurowany i gotowy do zlecania zadań.

Sposoby uruchamiania

Program QCG-Icon może być uruchamiany na dwa podstawowe sposoby. Pierwszy sposób polega na wybraniu programu QCG-Icon z listy aplikacji, np. z Menu Start. W tym przypadku użytkownikowi zostanie pokazane główne okno programu.

Drugi sposób na uruchomienie programu polega na kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku wejściowym z rozszerzeniem odpowiadającym obsługiwanym aplikacjom i wybraniu z menu kontekstowego akcji Zleć zadanie... Uruchomienie programu w tym trybie powoduje bezpośrednie wyświetlenie okna zlecania zadania.

<<< Spis treści >>>

Attachments