Zlecanie zadań

W ogólności zlecanie zadań poprzez QCG-Icon sprowadza się do wykonania 4 kroków:

 1. Wybrania głównego pliku wejściowego dla zadania (obowiązkowo).
 2. Dołączenia dodatkowych plików wejściowych do zadania (opcjonalnie).
 3. Określenia parametrów dla zadania (opcjonalnie - w przypadku nie podania wartości dla parametrów obowiązkowych, są one ustawiane na domyślne).
 4. Kliknięcia przycisku Zleć w oknie zlecania zadania. (obowiązkowo)

Wybór pliku do zlecenia

Zlecanie zadań w QCG-Icon zostało zintegrowane z systemem Windows. Po zainstalowaniu QCG-Icon, dla plików o rozszerzeniach odpowiadających wspieranym przez QCG-Icon aplikacjom, w menu kontekstowym eksploratora Windows została dodana akcja Zleć zadanie.Użytkownicy mają także możliwość wybrania pliku do zlecenia korzystając z opcji Plik -> Zleć zadanie... z menu głównego programu lub wykorzystując opcję Zleć zadanie... dostępną w menu kontekstowym po kliknięciu w ikonę programu QCG-Icon na tacce systemowej:


Ponadto, dla zadań już raz zleconych, dostępne są akcje Zleć ponownie oraz Zleć ponownie... w menu kontekstowym tabeli zadań (zostaną utworzone nowe zadania, wyniki już obliczonych zadań nie zostaną nadpisane):

Zlecenie prostego zadania

Niniejsza sekcja prezentuje proces zlecania bardzo prostego zadania wykorzystującego pakiet MATLAB. Do demonstracji użyto skryptu simplePlot.m Download

 1. Aby rozpocząć proces zlecania zadania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na główny plik zadania i wybrać akcję Zleć zadanie... lub wybrać ten plik z poziomu programu QCG-Icon:

 1. Po wybraniu pliku użytkownikowi zostanie pokazane okno zlecania zadania:

 1. Okno zlecania zadania pozwala m.in. na określenie dodatkowych plików wejściowych, a także na zdefiniowanie szeregu parametrów dla zadania, np. określających wymagania zasobowe. Szczegółowy opis poszczególnych parametrów zawarty jest w dalszej części rozdziału.
 1. Ponieważ prezentowane zadanie jest wyjątkowo proste nie ma konieczności dołączania do niego plików, jak również nie jest konieczna modyfikacja wartości większości z parametrów. Należy mieć jednak na uwadze, że jeśli żaden grant nie został oznaczony jako domyślny, konieczne będzie wybranie jednego z dostępnych grantów. Zaleca się także zmniejszenie wartości parametru Czas obliczeń do kilku minut, co spowoduje skrócenie czasu oczekiwania w kolejce.
 1. Gdy parametry zostaną odpowiednio ustawione można zadanie zlecić poprzez kliknięcie Zleć zadanie. W tym momencie, QCG-Icon uwzględniając ustawienia parametrów, rozpocznie proces zlecania zadania na jeden z zasobów dostępnych w ramach infrastruktury.
 1. W przypadku nieważnego certyfikatu proxy, QCG-Icon może poprosić o hasło do certyfikatu użytkownika, w celu wygenerowania nowego certyfikatu proxy
 1. Postęp zlecania zadania jest na bieżąco prezentowany:

 1. Po zleceniu zadania, w momencie jego zakolejkowania, zamykane jest okno zlecania oraz pojawia się dymek potwierdzający zlecenie:

 1. Każde zlecone zadanie może być następnie monitorowane i zarządzane w głównym oknie aplikacji.

Podstawowe parametry zadania

Okno zlecania QCG-Icon posiada 4 zakładki określające parametry o różnym stopniu szczegółowości i zaawansowania. Główny widok programu prezentuje Podstawowe parametry zadania:

Widok ten zawiera następujące elementy, które mogą być zmieniane:

 • nazwę zadania (domyślnie jest nią nazwa głównego skryptu);
 • pliki które mają być przesłane razem ze zlecanym skryptem; można też zaznaczyć katalog, co spowoduje rekursywne dołączenie jego zawartości;
 • aplikację, która ma zostać uruchomiona;
 • wersję aplikacji;
 • zasób na który zadanie ma zostać zlecone;
 • kolejkę do której zadanie zostanie zlecone;
 • limit na czas wykonywania zadania (ang. walltime limit);
 • limit pamięci operacyjnej dla zadania;
 • nazwę grantu w ramach którego zadanie ma być zlecone (jeśli ma być użyty inny grant niż domyślny);
 • charakter obliczeń: czy aplikacja ma się liczyć sekwencyjnie czy równolegle;
 • w przypadku aplikacji równoległej: liczbę węzłów i rdzeni na węzeł.

Zasoby dostępne w architekturze PL-Grid nie mają zainstalowanych wszystkich obsługiwanych przez QCG-Icon aplikacji.

Aby pobrać aktualną listę aplikacji, należy wybrać "Sprawdź dostępność". Opcja ta spowoduje sprawdzenie jakie aplikacje są w danym momencie oferowane na zasobach. Wykonanie tej operacji wymaga dostępu do zasobów, a więc użytkownik może zostać poproszony o podanie hasła do certyfikatu.

Zaawansowane parametry zadania

Po wybraniu zakładki Zaawansowane parametry zadania użytkownik ma możliwość określenia dodatkowych elementów:

 • specjalnych atrybutów dla węzłów;
 • żądania licencji jaka ma być zastosowana do używanych programów;
 • natywnych parametrów systemów kolejkowych;
 • identyfikatora stworzonej wcześniej rezerwacji w ramach której zadanie ma zostać uruchomione;
 • zdefiniowania czy wyniki obliczeń, po zakończeniu zadania, mają być automatycznie pobrane, zostawione na serwerze lub z serwera usunięte;
 • dodatkowych skryptów, które będą wykonywane przed, po lub w trakcie obliczeń (po kliknięciu w "..."):

Zadania parametryczne (ang. parameter sweep)

W przypadku programu QCG-Icon istnieje możliwośc zlecenia wielu zadań równocześnie, różniących się jedynie jednym parametrem: zmienną środowiskową. Do tego celu przeznaczona jest trzecia zakładka okna zlecania zadania, Parameter Sweep: Zdefiniowanie zadania parametrycznego polega na zaznaczeniu pola "parameter sweep" i wypełnieniu odpowiednio pól: "Rozpocznij od", "Inkrementuj o", "Zakończ na". Dla przykładu, wypełnienie tych pól warościami 1, 2, 10 będzie skutkowało zleceniem 5 zadań w których warość zmiennej QCG_STEP_INDEX będzie wynosiła odpowiednio: 1,3,5,7,9.

Sposób odczytania w programie zmiennej QCG_STEP_INDEX jest zależny od typu aplikacji i dla przykładu w skryptach programu MATLAB może wyglądać następująco:

 N = str2num(getenv('QCG_STEP_INDEX'));
 factorial(N) 

Monitoring

Zakładka Monitoring została dodana w wersji 1.5.0 programu QCG-Icon w celu umożliwienia korzystania z zewnętrznych metod monitorowania uruchamianych zadań.

Użytkownicy mają możliwość wyboru spośród 3 podstawowych metod monitorowania, a mianowicie:

Wybór którejkolwiek z opcji z listy rozwijanej spowoduje wyświetlenie odpowiednich elementów formularza, które należy dostosować do własnych wymagań:

 • Częstotliwość monitoringu (XMPP|E-Mail|Portal) - Oczekiwana częstotliwość wykonywania zdarzeń monitorujących. Przykładowo, ustawienie przez użytkownika wartości pola na 60 oznacza chęć otrzymywania powiadomień (w zależności od wybranej opcji w formie komunikatów XMPP, wiadomości E-Mail albo aktualizacji portalu) zawierających zmiany z pliku wyjściowego aplikacji w odstępach 60-cio sekundowych. Należy mieć na uwadze, iż rzeczywista częstotliwość wysyłania jest zależna od kilku czynników i może być inna niż oczekiwana przez użytkownika.
 • Wyrażenie monitorujące (XMPP|E-Mail) - Wyrażenie lub nazwa skryptu wykorzystywane do filtrowania pliku wyjściowego aplikacji. Wyrażenie może być użyte w celu konstruowania czytelnych i zwięzłych wiadomości monitorujących, pozbawionych nadmiarowych informacji. Wartością pola może być prosty ciąg znaków (np. ENERGY), wyrażenie regularne (np. ENE*) lub nazwa skryptu, który wyświetli odpowiednie linie z plików wyjściowych.
 • Schemat monitorowania (Portal) - Określa w jaki sposób informacje o postępie wykonywania aplikacji będą prezentowane w portalu monitoringu. Jeżeli pole pozostanie puste, użyty zostanie domyślny schemat monitoringu dla wybranej aplikacji
 • Nazwa użytkownika XMPP (XMPP)- adres JID, np. jan.kowalski@…, pod który będą wysyłane wiadomości XMPP.
 • Adres E-Mail (E-Mail)- Adres użytkownika na jaki mają być wysyłane wiadomości E-Mail.

Dodatkowe informacje

Specyfika uruchamiania wybranych aplikacji

Opis dostępnych zasobów

Program QCG-Icon pozwala na wybranie klastra na którym ma się liczyć zadanie. Z tego względu przydatne jest zapoznanie się ze szczegółowym opisem zasobów dostępnych w ramach platformy PL-Grid:  http://www.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow/HPC

<<< Spis treści >>>

Attachments